བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་ཀྱི་གོམ་བགྲོད།

2020-07-02
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་དང་བེད་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་འོག་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་མགྲོད་ལེགས་པར་འཇུག་སྦྲིལ་ཡོད་པ།
རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་དང་བེད་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་འོག་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་མགྲོད་ལེགས་པར་འཇུག་སྦྲིལ་ཡོད་པ།
ཇཁ་ཨར་ནཱལ།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་སུ་སི་གནས་བཞུགས་བོད་མི་གཞིས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་དང་བེད་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་འོག་ བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་མགྲོད་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པའི་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།