བོད་མི་སྒེར་ཞིག་གི་ལས་འགུལ་ནས་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་བར་གྱི་འགྱུར་བ།

2020-03-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཐེ་ཝན་ནང་གི་བོད་དོན་ལས་འགུལ།
ཐེ་ཝན་ནང་གི་བོད་དོན་ལས་འགུལ།
ངོ་དེབ།

ཐེངས་འདིའི་གཏམ་གླེང་གི་ལེ་ཚན་ནང་། འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཙམ་རིང་ཐེ་ཝན་ནང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཡུལ་སྐོར་བ་ཡོང་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པས།    ཐེ་ཝན་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྒེར་ཞིག་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་ནས་ཡོང་མཁན་རྒྱ་མི་རིགས་ཁོ་ནར་དམིགས་པའི་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་།     ད་ཆ་ལས་འགུལ་འདི་བཞིན་ཐེ་ཝན་ནང་གི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའི་བོད་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།