བོད་མི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ།

2019-09-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ།
བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ།
༧ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་།

༄༅།།མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། བོད་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་བོད་མི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་ནང་དོན་དང་ ཉམས་ཞིབ་ཀྱི་གལ་གནད་དང་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།