༢༠༢༢ལོའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་ལ་ངོ་རྒོལ།

2020-09-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢་ལོའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དེ་རྒྱ་ནག་དུ་ཚོགས་འཆར་ཡོད་པར་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢་ལོའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དེ་རྒྱ་ནག་དུ་ཚོགས་འཆར་ཡོད་པར་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།
བསྟན་འཛིན་འོད་ཟེར།

༄༅།།སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢་ལོའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དེ་རྒྱ་ནག་དུ་ཚོགས་འཆར་ཡོད་པར་གཞུང་འབྲེལ་མ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔ་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།