རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་དང་བེད་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་འོག་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་མགྲོད་ལེགས་པར་འཇུག་སྦྲིལ་ཡོད་པ།

བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཆེད་ཀྱི་གོམ་བགྲོད།

རྒྱ་ནག་གི་ཅ་དངོས་ཉོ་ཚོང་དང་བེད་སྤྱོད་མཚམས་འཇོག་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་འོག་བོད་དོན་ཞི་བའི་གོམ་མགྲོད་ལེགས་པར་འཇུག་སྦྲིལ་ཡོད་པ།

འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་གི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་འཕེལ་རིམ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།