ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆེས་ཐོག་མའི་བོད་རིག་པའི་ཆེས་ལས་འབུམ་རམས་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་བྱུང་ཡོད་པ།

འབུམ་རམས་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་གྲུབ།

ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ཆེས་ཐོག་མའི་བོད་རིག་པའི་ཆེས་ལས་འབུམ་རམས་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གོ་སྒྲིག་ལེགས་གྲུབ།

འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་གི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་འཕེལ་རིམ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།