ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསུང་ཆོས་དང་སྨོན་ལམ།

2020-01-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་ཡོད་པ།
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་ཡོད་པ།
དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསུང་ཆོས་གནང་སྐབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ལམ་གཙོ་མཛད་གནང་པ་དེ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་ངོ་སྤྲོད་གནང་པའི་ཐོག་གཞུང་ཆེན་གཟིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་དང། དུས་མཚུངས་ཉིན་དྲུག་རིང་དགེ་ལུགས་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་ཡོད་པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།