རྒྱལ་གར་སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཅར་འདྲི།

2013-10-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་གནས།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་གནས།
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་གནས།

༄༅༎ཉེ་ཆར་བོད་མིའི་སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་འཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུ་སྐབས། གལ་སྲིད་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མི་སེར་མིན་པ་ཚོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་ཞབས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཕྱོགས་པའི་ཐད་འགྱུར་བ་གཏང་ན་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།