རྒྱང་སྲིང་འོད་ཚད།

གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
Time Frequencies as of 2018-11-08
0100-0200 UTC
9670 11735 11895 13795 FNP*
0200-0300 UTC
9455 9670 11895 11950 17525 FNP*
0600-0700 UTC 17675 17815 21680 FNP*
1000-1100 UTC 9690 15665  FNP*
1100-1200 UTC 9315 11550 15745 FNP*
1200-1300 UTC 9315 11555 12055 15375 15745  FNP*
1300-1400 UTC 9315 12050 13650 15375 15745 FNP*
1500-1600 UTC 7540 9315 11660 11805 FNP*
2200-2300 UTC 7470 7480 9790  FNP*
2300-2400 UTC 5970 7470 7540 9535

* Frequency Not Promoted

མཆན། (12)
Share

དགའ་བློ།

ནས། མེ་སོར་

སྤྱི་ཚེ་བཅུ་གཉིས་ཉིན་གྱིས་སྲིད་སྐྱོང་གི་གསུང་བཤད་མི་གཏོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རོགས།

Feb 14, 2016 07:24 PM

kardo

ནས། Budapest

ལས་བྱེད་ཚང་མར། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།

Nov 18, 2015 10:59 AM

Dhongngawangphuntsok

ནས། Deli

ཨེ་ཤི་ཡཱ་རང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་རྒྱང་སྒྲོག་གནང་བ་ཕལ་ཆེ་རྒྱན་ལྡན་དུ་ཉན་བཞིན་ཡོད་ལ་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དག་ཀྱང་ཕལ་ཆེ་བ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ལྟ་ཀློག་བྱེད་བཞིན་ཡོད། ཉིན་རེ་ཉིན་རེར་འཛམ་གླིང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་སོགས་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་བར་ཕན་རླབས་ཆེས་ཆེན་པོ་འདུག་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ། འདིར་ཞུ་འདོད་པའི་གནད་དོན་གཉིས་ཡོད། གཅིག་ནི་ཁྱེད་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ནས་བོད་སྤྱིའི་ལོ་རྒྱུས་མཁས་དབང་ཕུལ་བྱུང་དེ་འདྲ་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་བཅའ་འདྲི་གང་མང་ཞུ་ན་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་མ་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་འདུག་སྙམ། གཉིས་པ་ནི། ཆབ་སྲིད་རིག་པ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པར་མཁས་པ་ཕུལ་བྱུང་རིགས་ལ་བཅའ་འདྲི་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ས་རེད་དྲན་གྱིན་ཡོད། གོང་གསལ་དོན་གནད་གཉིས་ནི་བདག་གི་རྨོངས་འཆར་ཙམ་ཡིན་ནོ།།

Nov 23, 2014 08:46 AM

Norbu

ནས། Oostende

རང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག་རྒྱང་སྲིན་སྐད་འདངང་ཡོང་གི་མི་འདུག་པས་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་ཞུ་

Dec 01, 2013 01:04 PM

Dawa

ནས། Swiss

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས

Oct 10, 2013 05:46 PM

མཆན་ཚང་མར་གཟིགས།.

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།