འབྲེལ་ཡོད་མཆན་ཚང་མ། གསར་འགོད་པའི་སྒྲིག་གསོལ།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎རིག་འཛིན། ནས། པེ་རས་སི :

གསར་འགོད་པའི་སྒྲིག་སྲོལ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ནས་གསར་འགོད་པའི་སྒྲིག་གསྲོལ་གྱི་གནས་ཚད་མཐོ་ཤོས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་རླུང་འཕྲིན་དང་གནས་འཕྲིན་དྲ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྲང་བདེན་དང༌། ཕྱོགས་ཞེན་མེད་པ་དགོས།
བྲིས་པ་བཞིན་ལག་ལེན་ཡོད་པ་གནང་རོགས།དེ་འདྲའི་མ་བྱུང་ན་ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་གསར་འགྱུར་མུ་མཐུད་འགོད་དགོས་ཡོད་ན་དེ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་ཡ་མི་འདུག

Dec 22, 2017 01:11 PM

    Reply to this comment

bhula ནས། ari :

Radio Free Asia Tibetan service should bring real independent political analyist like Jamyang Norbu etc. Tethong doing political commentary is cheap and boring... Besides your news are always behind VOA Tibetan and even behind Vocie of Tibet radio whose budget is a fraction of what you at RFA Tibetan Service spends. So tax payers dollars seems to be wasting.

Jan 01, 2017 11:39 PM

    Reply to this comment

tenpa ནས། new york :

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སྐལ་ལྡན་བློ་གྲོས་ལ་གསར་འགོད་པའི་སྒྲིག་གཞི་འཁེར་དགོས་གི་མ་རེད་གཞན་གསར་དགོད་པ་རྣམས་ལ་རེད་འདུག།།

May 22, 2014 09:49 PM

    Reply to this comment

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན། :

15.10.2011 ཉིན ཁམས་སྐད་གྱི་གསེར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་གསེར་རྟའི་སྐོར་གི་གསེརའགྱུར་སྤེལ་བ་དེ་གསེརའགོད་པའི་སྒྲུགས་ལམ་ལ་བརྩི་སྲོངམི་བྱེད་པར་གང་བྱོང་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ཤིག་ཡིན་པའི་ཨེ་ཤ་ཡ་རངདབང་རློང་འཕྲིན་ཁང་་ལ་ཁྲུམ་དང་སྒྲུག་ལམ་དེ་འདྲ་ཡོད་ནི་ཨེ་རེད༑
སྤྱིར་གསེར་རྟ་ཁམས་དང་ཨམ་མདོ་ཡིན་མིན་དེ་
ཨམ་སྐེད་ནང་གཏམ་དཔེ་ཤིག་ཡོད་་་་ཀོ་རེ་མི་རྩོད་བླང་པ་རྩོད་་་བྱིས་བའི་དཔེ་རེད་བསམས

Oct 15, 2011 02:52 AM

    Reply to this comment

མིང་འདོན་མེད་པའི་ཀློག་མཁན། :

གོ་རེ་མི་བརྩོད་བླང་བ་བརྩོད་པ་ཤིག་རེད

Oct 15, 2011 02:14 AM

    Reply to this comment

གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།